skip to Main Content
Financiële Bijdrage

U kunt doneren door middel van een financiële bijdrage door het over te maken naar

bankrekeningnummer NL  41INGB0004 6111 47

Met uw donatie kunnen wij en onze doelgroepen onze doelstellingen realiseren.

Doneren door middel van goederen. Als U goederen over heeft of weg wilt doen, neemt U dan contact met ons op. Wij komen die dan graag ophalen. Wij hebben voorkeur voor materialen die wij kunnen inzetten voor de doorontwikkeling van het  landbouwprogramma en het SEP naaiatelier in Sierra Leone.

Mee Doe

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €10,00

Stichting Sierra Leone Youth Initiative

Eccardstraat 45
5011 AL Tilburg
Email: info@slyi.nl
Website: www.slyi.nl 

 Sierra Leone Youth Initiative is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Tilburg onder nummer 18078202

Verkoper is telefonisch te bereiken op telefoonnummer  +31 (0) 6 8159 4782 (maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur) en verder per e-mail via info@slyi.nl.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de woorden, in enkelvoud of meervoud, die beginnen met een hoofdletter de volgende betekenis:

  • 1.1 Algemene Voorwaarden: de laatste versie van deze algemene voorwaarden, zoals beschikbaar op onze Website voor inzage of om te downloaden.
  • 1.2 Artikelen: zaken of diensten welke Verkoper op haar Website aanbiedt, welke zaken of diensten Klant kan bestellen. Het bestemmen van een donatie van Klant voor een specifiek, door Verkoper benoemd en door Klant door middel van de Bestelprocedure gekozen doel, valt voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden eveneens onder het begrip ‘Artikel’.
  • 1.3 Bestelling: artikelen welke Klant via de Bestelprocedure bij Verkoper besteld heeft.
  • 1.4 Bestelprocedure: de procedure die Klant interactief doorloopt op de Website om Artikelen te bestellen.
  • 1.4 Klant: de wederpartij van Verkoper met wie Verkoper een Overeenkomst aangaat.
  • 1.5 Overeenkomst: overeenkomst, waarvan de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Artikelen.
  • 1.6 Partijen: Verkoper en Klant gezamenlijk.
  • 1.7 Verkoper: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
  • 1.8 Website: de webshop van Verkoper, te vinden onder de URL www.slyi.nn/shop 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, Website, Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Artikelen met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 Verkoper behoudt zich het recht voor om Bestellingen zonder nadere toelichting te weigeren. In geval van weigering bericht Verkoper Klant hierover schriftelijk binnen zeven (7) dagen na het plaatsen van de Bestelling.

3.3 Verkoper garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst niet na te komen. Indien Verkoper hiertoe besluit zal hij dit onmiddellijk aan Klant laten weten.

3.4 Indien om welke reden dan ook, daaronder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Verkoper er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant—de betaalde bedragen, inclusief de betaalde verzendkosten, zo snel als dat voor Verkoper mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling vindt in ieder geval binnen a week (zeven) dagen plaats.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

4.2 Verkoper is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen. 

4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan:
a. door middel van IDeal, creditcard;

b. door middiel van paypal

c. door middel van het afgeven van een eenmalige machtiging tijdens de Bestelprocedure of een doorlopende machtiging in geval van abonnementen.

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website alsmede in bevestigingsmails zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.

5.2 Verkoper zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3 Indien Verkoper niet binnen zeven (7) dagen de bestelde Artikelen aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Verkoper heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.4 van deze Algemene Voorwaarden is dan van overeenkomstige toepassing.

5.4 In geval het door Klant bestelde Artikel het bestemmen van een donatie voor een specifiek, daartoe door Verkoper benoemd doel betreft, heeft de leveringstermijn betrekking op de aflevering van het door Klant tijdens de Bestelprocedure zelf gekozen cadeaupakket. De gedoneerde bijdrage wordt door Verkoper besteed aan het genoemde doel, of een vergelijkbaar doel, conform het met de uitvoerende organisatie overeengekomen schema.

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1 De Klant heeft het recht de geleverde Artikelen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar Verkoper mits:
a. de Artikelen in de originele en ongeopende verpakking zitten en niet gebruikt zijn;
b. de Artikelen worden teruggezonden aan het op de pakbon vermelde retouradres; 
c. Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket–en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard—totdat Verkoper het in ontvangst heeft genomen.

6.2 Herroeping van een Artikel welke een donatie van Klant omvat voor een specifiek daartoe door Verkoper bestemd doel dient plaats te vinden door een schriftelijk bericht van Klant aan Verkoper, binnen veertien (14) werkdagen na bestelling. U kunt daarvoor gebruik maken van het bovenstaande adres.

6.3 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.4 van deze Algemene Voorwaarden is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Verkoper blijft volledig eigenaar van de geleverde Artikelen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 8 Garantie

8.1 Elk Artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Afhankelijk van het Artikel kan een garantieperiode van toepassing zijn. Binnen die garantieperiode zullen gebreken kosteloos worden hersteld. Indien van toepassing is het garantiebewijs bij het Artikel bijgesloten.

8.2 Verkoper garandeert voor Artikelen die een donatie aan een specifiek door Verkoper omschreven doel betreffen, de besteding aan dat doel dan wel een soortgelijk doel. Verantwoording van de bestede donaties wordt afgelegd door middel van de Jaarrekening van Verkoper.

Artikel 9 Reclameren

9.1 Indien naar mening van de Klant de eigenschappen van de Artikelen niet voldoen aan de Overeenkomst is de Klant gerechtigd de Artikelen terug te sturen naar Verkoper mits:

a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken binnen veertien (14) dagen na ontvangst schriftelijk aan Verkoper heeft laten blijken;

b. de Artikelen worden teruggezonden aan het op de pakbon vermelde retouradres;
c. Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket–en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard—totdat Verkoper het in ontvangst heeft genomen.

9.2 Indien na onderzoek van Verkoper blijkt dat de eigenschappen van de Artikelen wel voldoen aan de Overeenkomst zal Verkoper met Klant in overleg treden.

9.3 Indien na onderzoek van Verkoper inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Artikelen niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Artikel, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 9.1 bedoeld. Mocht een vervangend Artikel niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:

a. het uitzoeken van een vervangend Artikel ter waarde van het Artikel wat niet bleek te beantwoorden. Indien het uitgekozen Artikel duurder is dan het Artikel wat niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij. Indien het uitgekozen Artikel goedkoper is dan het Artikel dat niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.4 van overeenkomstige toepassing is;

b. restitutie van waarde van het Artikel geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.4 van overeenkomstige toepassing is.

9.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Artikel, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

9.5 Reclameren in geval van een Artikel inhoudende een donatie aan een specifiek daartoe door Verkoper benoemd doel, is naar haar aard niet mogelijk. Raadpleging van de verantwoording van de bestede donaties is mogelijk via de Jaarrekening van Verkoper, als vermeld in Artikel 8.2 

9.6 Afgeprijsde Artikelen, gratis Artikelen, kleding en abonnementen kunnen niet worden geruild.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Verkoper geleverde Artikelen, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten e.d. uitsluitend bij Verkoper en/of zijn leveranciers.

Artikel 11 Bescherming gegevens Klant

11.1 Verkoper verzamelt, gebruikt en verzendt de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Klant in overeenstemming met de geldende nationale en Europese wet- en regelgeving. Gegevens van de Klant worden door Verkoper vastgelegd en gebruikt om de Klant te informeren over haar activiteiten, projecten en producten. Mocht u als Klant geen prijs stellen op deze informatie dan kunt u dat schriftelijk melden op het hierboven vermelde adres..

Artikel 12 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

12.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, ook indien de Klant niet in Nederland woont.

12.2 In geval van een klacht neemt Klant contact op met Verkoper. Dit kan telefonisch, schriftelijk per brief of per e-mail. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan deze Algemene Voorwaarden vermeldt. Verkoper zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld. Een klachtenprotocol wordt op verzoek toegezonden.

12.3 Zowel Klant als Verkoper kan een geschil tussen Partijen voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. Partijen zullen echter slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om hun geschil in onderling overleg te beslechten.

Back To Top