skip to Main Content
Financiële Bijdrage

U kunt doneren door middel van een financiële bijdrage door het over te maken naar

bankrekeningnummer NL  41INGB0004 6111 47

Met uw donatie kunnen wij en onze doelgroepen onze doelstellingen realiseren.

Doneren door middel van goederen. Als U goederen over heeft of weg wilt doen, neemt U dan contact met ons op. Wij komen die dan graag ophalen. Wij hebben voorkeur voor materialen die wij kunnen inzetten voor de doorontwikkeling van het  landbouwprogramma en het SEP naaiatelier in Sierra Leone.

Mee Doe

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €10,00

Privacyverklaring

Onze website adres is: https://slyi.nl.

Beste bezoeker,

Wij hebben deze privacyverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen de Stichting Sierra Leone Youth Initiative (SLYI) in aanraking komen zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring willen we u goed informeren over ons privacybeleid. Als u vragen hebt of meer informatie wil, neem dan contact op met de stichting SLYI: info@slyi.nlof info@ictrecht.nl

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten van de stichting. Hiervoor verwerken we uw naam, telefoonnummer, emailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële en de daarbij behorende correspondentie.

Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens, geslacht en geboortedatum. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Klikgedrag en bezoekgegevens

Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Het gaat dan om het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonismeren dan wel te anonimiseren en deze worden niet aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken.

Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons.

Cookies

Als u onze website bezoekt worden cookies geplaatst op uw pc voor verschillende doelen. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn. Daarom wordt voor deze laatste type cookies uitdrukkelijke toestemming aan u gevraagd. Met de plaatsing hiervan worden persoonsgegevens verwerkt, zoals het IP-adres.

Contact- of aanmeldformulier

Met onze contact- of aanmeldformulieren kunt u ons vragen stellen, aanvragen doen of bijvoorbeeld inschrijven voor onze nieuwsbrieven. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.  Als u online betaalt, dan gebruiken wij ook de betalingsgegevens die wij van uw betalingsprovider ontvangen.

Niet bij SLYI behorende, websites.

Op de website van de SLYI kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij de SLYI behorende, websites. De SLYI kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, uzelf altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement van de SLYI. De SLYI raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Bewaren en beschermen

Wij bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig. Als je je bijvoorbeeld uitschrijft voor een nieuwsbrief, verwijderen we je gegevens op dat moment. We verwerken en beveiligen persoonsgegevens zorgvuldig.

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan info@slyi.nl t.a.v. de privacy officer. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover wij nog aan de wettelijke verplichtingen kunnen voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, het document identificatienummer en de MachineReadable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ons) maakt. 

Uw kunt ook via de post een verzoek indienen. Stuur uw verzoek naar: de SLYI, Eccardstraat 45, 5011 AL Tilburg. U bent ook gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze i nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken, een e-mail sturen naar info@slyi.nl of een brief sturen naar. Eccardstraat 45, 5011 AL Tilburg

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 20 november 2020. Het SLYI behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.

Back To Top